PREŤAŽITEĽNOSŤ

   Každý suchý transformátor, môže byť podobne, ako olejový transformátor preťažený.

   Aby sa zaistila životnosť transformátorov viac ako 20 rokov je u suchých transformátorov preťaženie obmedzené prostredníctvom tepelného monitorovania, ktoré spôsobí pri stanovenej teplote (a pri jej prekročení) odpojenie transformátora.

   IEC norma predpisuje, že transformátor s izolačnou triedou F musí odolať bez okamžitých škôd krátkodobo teplotu 180 °C. Naša voľba menovitej teploty vypnutia, vychádza z povoleného oteplenia v NN cievke. Ta má stanovenú hodnotu cca 120 °C – 150 °C vrátane započítania teplotných bodov podľa teploty vinutia. Teplota sa vzťahuje k maximálnej teplote chladenia okolia 40 °C podľa IEC.

   V praktickej prevádzke pri zaťažení pod menovitým výkonom a chladiacim vzduchom pod 40 °C je teplota vinutia pod dovolenou hraničnou teplotou. Táto oblasť môže byť využitá pre preťaženie až do dosiahnutia stanovenej vypínacej teploty termistorov.

   Veľkosť a doba trvania preťaženia, môže byť určená pomocou predchádzajúceho zaťaženia skutočnej teploty okolia a časovej konštanty vinutia. Túto závislosť ukazuje diagram pre suchý transformátor 8000 kVA, vychádzajúc z teploty okolia 20 °C a rozdielnych predzaťažení. Z tohto je zrejmé, že transformátor môže byť pri trvalom 100% zaťažení v prevádzke ešte cca 19 min pri zaťažení 130% svojho menovitého výkonu do spustenia tepelného monitorovania (výstraha, odpojenie).

Diagram - Doba preťažovania suchých transformátorov, ako funkcia preťaženia predzáťaže a teploty okolia.

   Pretože parameter časovej konštanty vinutia veľmi silne závisí od technických údajov a konštrukčnom prevedení, nedá sa ukázať žiadny platný diagram preťaženia. Na požiadanie vytvoríme našim výpočtovým programom žiadaný diagram, kde budú zohľadnené všetky špecifické parametre.

   Preťaženie sme úmyselne zakreslili len pre vybavujúcu teplotu tepelného monitorovania. Tým nevyužívame oblasť pre hraničnú teplotu. Vďaka tomu je zabránené nekontrolovateľnému preťaženiu, ktoré vedie k teplotnému namáhaniu a k mimoriadnemu skracovaniu životnosti transformátorov.