PREČO SUCHÉ TRANSFORMÁTORY?

Nepatrné riziko požiaru

   Živica je ťažko zápalná a samozhášavá. Nie sú žiadne zvláštne požiarne predpisy, v prípade požiaru v okolí je požiarne zaťaženie transformátorov nepatrné a nevznikajú žiadne nebezpečné splodiny.

Priaznivé možnosti zakrytovania

   Namiesto murovaných trafokopiek, resp. káblových krytov, obstaráva ochranu skríň. Skrine sa dajú doplniť rozvádzačmi VN a NN na kompletné stanice.

Suchý transformátorSuchý transformátor

Žiadne chladiace kvapaliny

   Suché transformátory potrebujú k chladeniu len vzduch. Chladiace kvapaliny akéhokoľvek chemického zloženia sa nemôžu týmto dostať do životného prostredia. Záchytné jamy alebo vane týmto nie sú potrebné.

Bezproblémová inštalácia

   Transformátor môže stáť v mieste spotreby elektrickej energie a byť rýchlo premiestnený, pretože nie je treba napr. žiadna protipožiarna stena. Projektovanie zaradenia je preto zjednodušené a zriaďovacie náklady sú ušetrené.

Jednoduché zvýšenie výkonu

   Vďaka nútenému chladeniu je možné zvýšiť výkon o 40 %.

Vysoká krátkodobá preťažiteľnosť

   Prúdová hustota vo vinutí suchých transformátorov je výrazne nižšia než u olejových transformátorov. Krátkodobé špičky zaťaženia ako napr. u veterných elektrární, môžu byť ľahko zvládnuté bez toho, aby muselo byť projektované zodpovedajúce predimenzovanie.