OLEJ

   Každý olejový transformátor je naplnený chladiacou kvapalinou. Najbežnejšie sa transformátory plnia transformátorovým olejom, ktorý je ropným produktom. Patrí do kategórie Izolačných olejov, alebo Minerálnych olejov. Jeho najväčšou nevýhodou je jeho horľavosť a pomaly biologický rozklad. Kvôli riziku zamorenia , zeme, pôdy a vody sa musí u väčších výkonov inštalovať záchytná olejová vaňa. Pri zvýšených teplotách sa uvoľňujú horľavé výpary. Teplota vzplanutia je 144 °C, teplota samovznietenia je > 280 °C. Produktový a Bezpečnostný list nájdete tu.

Šetrnejší k životnému prostrediu je transformátorový syntetický olej:

„MIDEL 7131 - nehorľavá biologicky odbúratelná izolačná kvapalina”

   MIDEL 7131 je vyskúšaná a osvedčená izolačná kvapalina na báze organických esterov. Používa sa ako náhrada za minerálny olej v transformátoroch, kde je potrebná zvýšená ochrana ľudí a majetku pred nebezpečím ohňa, alebo v miestach, kde sú zvýšené požiadavky na ochranu životného prostredia.

   MIDEL 7131 bol vyrobený s izolačnými a chladiacimi schopnosťami zrovnateľnými s vlastnosťami bežne používaných minerálnych olejov a ich vlastnosťami odpovedajúcimi požiadavkám výrobcov transformátorov. Je veľmi dobre odolný voči oxidácii a je schopný absorbovať oveľa viac vlhkosti ako minerálne oleje, bez zhoršenia jeho kvality a funkcie ako izolantu. V hermeticky uzavretých transformátoroch pracujúcich pri bežných teplotách je MIDEL 7131 schopný absorbovať vlhkosť produkovanú rozpadom celulózy z vinutia a počas doby životnosti transformátorov je nepravdepodobné, že by MIDEL 7131 potreboval údržbu. Procedúry pre testovanie MIDEL 7131 za prevádzky sú rovnaké ako pri používaní minerálnych olejov.

   MIDEL 7131 bol testovaný a schválený poisťovňami a protipožiarnymi autoritami pre použitie transformátorov umiestnených vo vnútri budov a v iných možných kritických oblastiach bez zvláštnych protipožiarnych opatrení. Jeho vysoký bod horenia, vinikajúce tepelné vlastnosti znamenajú, že pri vnútornej poruche transformátora nepríde k rozšíreniu vzniknutého ohňa do okolia. Pokiaľ by sa k transformátoru dostal oheň z blízkeho okolia MIDEL 7131 nevytvára hustý dym ani toxické plyny, ktoré by mohli znemožniť únik osôb zo zasiahnutej oblasti. Podľa výsledku skúšok Technického ústavu požiarnej ochrany nie je MIDEL 7131 horľavou kvapalinou podľa STN 650201.

   Teplota vzplanutia je 275 °C, teplota samovznietenia je 311 °C. Podľa výsledkov skúšok Technického ústavu požiarnej ochrany nie je horľavou kvapalinou.

   Testovanie MIDEL 7131 dokázalo jeho neškodnosť pre dané prostredie. Tento organický ester je veľmi vhodnou kvapalinou z pohľadu znečistenia vôd. Pri prípadnom vyliatí do vody sú živé organizmy uchránené od toxických efektov, lebo MIDEL 7131 je samostatne biologicky odbúratelný. Rozsiahle testy na toxicitu dokázali, že MIDEL 7131 nie je karciogenný a zdraviu škodlivý. Odbúrateľnosť z 99% je za 21 dní.

   Úplnou novinkou je nasadenie izolačnej kvapaliny na báze 100% prírodných esterov Envirotemp FR3 vyrobenej z prírodných olejov.